Anläggningar

Vi behandlar, förädlar och avsätter restprodukter

På våra anläggningar behandlar, förädlar och avsätter vi flera olika restprodukter och återvinningsmaterial, samtidigt som vi tillverkar olika typer av produkter med hög kvalitet. 

Vi driver idag ett tiotal egna anläggningar och arbetar som underentreprenör på ett flertal andra. Vi kombinerar miljö och kvalitet med kompetens och strävar efter att ha så lite miljöpåverkan som möjligt med en bibehållen produktivitet och lönsamhet. Anläggningarna är strategiskt placerade för att minimera kostnad och miljöpåverkan från transporter.

Sofiedal

Sofiedal i närheten av Karlstads flygfält är en av Sveriges största anläggningar för öppen strängkompostering. 2020 tog vi emot mer än 50 000 ton material och levererade allt från ren kompost till färdig matjord.

På Sofiedal har vi möjlighet att ta emot 75 000 ton organiskt icke-farligt avfall per år och hanterar förutom kompost och jord trädgårdsavfall, slam och restprodukter från pappersindustrin.
Vi erbjuder mottagning av slam, restprodukter och annat biologiskt nedbrytbart avfall till ett bra pris, samt försäljning av råkompost, jord och andra jordförbättringsprodukter.

Älvenäs

Älvenäs deponi mellan Grums och Karlstad ligger där svenska Rayon hade sin viskosfabrik. Den nedlagda fabriken från 1940-talet som tidigare ansågs vara en tickande miljöbomb har nu sanerats och byggts om till en modern anläggning för avfallsmottagning. Anläggningen tar emot tusentals ton material per år och har idag kommit in i skedet för sluttäckning.

Här arbetar vi med mottagning och hämtning av bland annat jord, slam, aska, krossad betong och vägarbetsmaterial, som används som konstruktionsmaterial. Eftersom restprodukter används i deponin blir processen resurseffektiv och har minsta möjliga miljöpåverkan. 

Olshammar

På vår anläggning Olshammar, på 35 000 kvm i Askersunds kommun, bedriver vi produktion av jordförbättringsprodukterna mesakalk och magnesiumberikad mesakalk. Produkterna, som bland annat har en buffrande effekt på pH-värdet, säljs till kunder i hela mellansverige. 

Här produceras upp till 30 000 ton mesakalk per år, av restprodukter som kommer från Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk. Produktionen pågår mellan mars och september varje år.

Tidigare producerade vi även strukturkalk, som luckrar upp lerhaltiga jordar, här. Det gör vi numera på vår anläggning i Fårbo.

Andra anläggningar


Vi driver flertalet anläggningar för avfallshantering, hygienisering och kompostering över hela södra och mellersta Sverige. Med höga krav på kvalitet och resurseffektivitet uppfyller vi alla miljökrav med hjälp av den senaste tekniken inom vårt område.