Vi är en del av kretsloppet

Tillsammans mot ett långsiktigt hållbart samhälle

Mewab är ett företag inom cirkulär ekonomi som arbetar med återanvändning och förädling av restprodukter inom tre affärsområden – Lantbruk, Återvinning och Deponikonstruktion. 

Vi strävar efter att återanvända, återvinna och förädla så mycket material vi kan och samtidigt återföra nya restprodukter till kretsloppet för att kunna möta kundens behov och samtidigt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi tänker cirkulärt

Vårt främsta fokus är att utveckla innovativa processer där vi tar tillvara på restprodukter och material från industriföretag och förädlar dem till exempelvis mesakalk eller toppjord. 
Allt material vi inte kan återvinna använder vi för att sluttäcka våra deponier. På så sätt slipper vi ta nya naturresurser i anspråk. 

LANTBRUK

ÅTERVINNING

DEPONIKONSTRUKTION

Lantbruk

Mewabs cirkulära arbetssätt i kombination med erfarenhet och engagemang gör att vi på ett effektivt sätt kan hjälpa lantbrukare att öka bördigheten och bibehålla välmående jordar.

Vi har länge spridit kalk på svenska åkermarker och kan idag erbjuda både mesakalk, strukturkalk och jordbrukskalk. Vi hanterar även andra restprodukter från flera olika industrier för att kunna återföra så mycket växtnäring som möjligt till kretsloppet.   

Återvinning

Mewab driver flera anläggningar där vi tar emot organiska restprodukter från industriföretag, som annars hade kastats. Dessa omvandlas till bland annat mullhöjare, toppjord, råkompost och anläggningsjord som vi återför till kretsloppet. 

Deponikonstruktion

För att inget material ska gå till spillo använder vi det vi inte kan återvinna till att sluttäcka stängda deponier. Vi konstruerar våra deponier på ett resurseffektivt sätt, tar fullt ansvar för projekten och finns med från planeringsstadiet till slutbesiktningen. Vi kan även hjälpa till med enskilda delar i processen.

Som ett sista steg när vi konstruerar deponier återställer vi marken till vad den en gång varit för att den ska smälta in i sin omgivning. När vi skapar gröna växtskikt använder vi oss endast av återvunna material och återför därmed växtnäringen till kretsloppet igen. 

Senaste nyheterna

Mewab välkomnar till avgränsningssamråd för komposterings- och jordtillverkningsanläggning i Sofiedal

Våra två senaste tillskott inom maskinförarlaget

Nya talanger på plats som stärker upp vårt team